Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na plnenie zmluvy / dodatkov vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
214/2002 Accor Services Slovakia, s. r. o., Koick 56, 820 15 BA Komisionrska zmluva o zabezpe?ovan stravovania 150652 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 16.12.2002 09.06.2008
213/2002 Auto ROTOS, s.r.o., Pestovate?sk 10, 821 06 Bratislava Obchodn kpna zmluva ?. 36/2002 uzatvoren pod?a par. 409 Obchodnho zkonnka ?. 513/1991 Z. z. v znen neskorch predpisov 20234 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 23.12.2002 00.00.0000
266/2004 Ing. ?ubica Cskov - vedenie ?tovnctva, Pavlovi?ova 6, BA Zmluva na vykonvanie finan?nho ?tovnctva 19916 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 27.05.2004 27.05.2006 zmluva na 24 mesiacov
268/2004 advokti advoktskej kancelrie tevove-Valaik-kultty Zmluva o poskytovan prvnych sluieb 26877 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 19.07.2004 19.07.2006 zmluva na 24 mesiacov
304/2005 BAX PHARMA, s.r.o., Lekova 8, 811 04 Bratislava Kpna zmluva 75871 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 02.05.2005 02.05.2007
328/2005 FNsP Ruinov, Ruinovsk 6, 826 06 Bratislava Zmluva o zvodnom stravovan 0 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 25.10.2005 00.00.0000
351/2006 Ing. ?ubica Cskov - vedenie ?tovnctva, Pavlovi?ova 6, BA Zmluva o poskytovan sluieb uzatvoren na zklade zkazky s nzkou hodnotou 24920 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 02.06.2006 02.06.2008
353/2006 AK Valaik and Partners,s.r.o., ul. 29. augusta 5, 811 08 BA Zmluva o poskytovan prvnych sluieb 28441 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 01.07.2006 01.07.2008 zmluva uzatvoren na 24 mesiacov
356/2006 SPSS CR spol.s.r.o.Krakovsk 7, Praha Predmetom zmluvy je zvzok kolite?a odborne vykoli? skupinu zamestnancov CPLDZ max.12 osb v mesiaci oktber 2006 9.391 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 02.10.2006 27.10.2006 Financovan z Eurpskeho socilneho fondu
358/2006 LEXI- PaedDr.Margita Kme?ov, Dobrovi?ova 10, Bratislava Predmetom zmluvy je zaistenie sdneho prekladu z anglickho do slovenskho jazyka 722 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 19.10.2006 30.11.2006
381/2007 ?SOB Pois?ov?a a.s. Bratislava Poistenie hnute?nho a nehnute?nho majetku ttu 2.146 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 28.12.2006 31.12.2008 platba za cel obdobie trvania zmluvy, 2 roky
371/2007 ?SOB Pois?ov?a a.s. Bratislava Havarijn poistenie motorovch vozidiel, Fiat Ducato, Citroen Berlingo, Octavia Combi 4.051 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 29.12.2006 31.12.2008 platba za cel obdobie trvania zmluvy, 2 roky
372/2007 A-Z Consult, spol.s.r.o.Bratislava Zmluva o poskytovan ?tovnckych sluieb na projekt IATPAD 3.037 0 MZSR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 02.01.2007 31.12.2007 Financovan z projektu IATPAD ( Eurpska komisia)
373/2007 EURO CERT s.r.o., Hybeova 3, Bratislava Vykonanie kontroly a dozor pri zaveden systmu manarstva kvality s poiadavkami normy STN EN ISO 9001:2001 3.476 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 20.01.2007 20.01.2010 platba za cel obdobie trvania zmluvy, 3 roky
376/2007 iMAKE-Miroslav Prlepok, Prievozsk 1, Bratislava pecifick spoluprca " Informatik pri sprve, drbe a rozvoji po?ta?ovej siete, klientskej podpory organizcie v kancelrskych i ambulantnch priestoroch CPLDZ 9950 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 31.01.2007 30.06.2008 platba mesa?ne,zmluva uzatvoren na 17 mesiacov
377/2007 SOMI Tren?n, spol.s.r.o., vermova 3, 911 01 Tren?n Kpa programovho vybavenia Mzdy do 100 zamestnacov 688 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 28.03.2007 31.03.2008 vypovedan k 31.3.2008
383/2007 SPSS CR spol.s.r.o.Krakovsk 7, Praha Predmetom zmluvy je zvzok kolite?a odborne vykoli? skupinu zamestnancov CPLDZ max.12 osb v mesiaci aprl 2007 9.136 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 19.04.2007 30.04.2007 Financovan z Eurpskeho socilneho fondu
400/2007 FIRECONTROL-Rbert Ladeck, ge.Golina 11, Trnava Zabezpe?ovanie plnenia povinnost CPLDZ Bratislava vyplvajcich zo zkona NRSR ?.314/2001 Z.z. a o ochrane pred poiarmi v znen neskorch predpisov a vyhlky MVSR ?.121/2002 3.128 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 03.07.2007 31.07.2009 platba mesa?ne, trvanie zmluvy 2 roky
403/2007 Netherlands Institute for Health Sciences, Room Ae 322, Rott 3 td?ov vzdelvac kurz Erasmus Summer Programme 2007 3384 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 04.07.2007 31.08.2007 Financovan z Erpskeho socilneho fondu
422/2008 Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o., Dolnozemsk 7, Bra Kpa motorovho vozidla Volkswagen LNF T5 Kombi 1,9 L TDI 33.564 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 16.10.2008 15.12.2008 Financovan z Protidrogovho fondu
442/2009 BB print s.r.o., Mileti?ova 3/a , Bratislava Tla? odbornej publikcie v 6 jazykovch mutcich ks 16800 31.575 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 24.10.2009 30.11.2009 financovan z Eurpskej nie , projekt IATPAD

Stránky: 1
Späť na výber tabuľky