Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na plnenie zmluvy / dodatkov vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
374/2007 Qiso -Slovakia s.r.o., Hybeova 3, Bratislava poradenstvo a kontroln ?innos? pri udriavan systmu manarstva kvality, riadenie a koordincia vetkch ?innost na udriavan potrebnch dokumentov pod?a normy STN EN ISO 9001:2001 3000 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost,Hrani?n 2, Bratislava 01.03.2007 27.02.2012 platba ro?ne, zkazka s nzkou hodnotou max.limit do 4979 eur
401/2007 BAX PHARMA, s.r.o. Bratislava dodvka jednoparametrovch a viacparametrovch toxikologickch testov 200820 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 09.07.2007 09.07.2012 platba za cel obdobie zmluvy v trvan 5 rokov
405/2007 Pavol Kon?ek,Zhradncka 3, Bratislava zabezpe?ovanie a vykonvanie ?innost v oblasti bezpe?nosti a ochrany zdravia pri prci, vyplvajcich z prvnych a ostatnch predpisov na zaistenie BOZP 3800 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 28.12.2007 31.12.2010 platba mesa?n ,trvanie 3 roky
404/2007 Fakultn nemocnica s poliklinikou Bratislava, Ruinovsk 6 poskytovanie celodennej stravy pre pacientov objednvate? vrtane ditneho stravovania 237000 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 31.12.2007 31.12.2012 platba za cel obdobie zmluvy v trvan 5 rokov
411/2008 Ing. ?ubica Cskov, Pavlovi?ova 6, Bratislava Spracovvanie finan?nho ?tovnctva pod?a potrieb a poiadaviek objednvate?a v plnom rozsahu 66400 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost,Hrani?n 2, Bratisla 24.04.2008 24.04.2012 platba za cel obdobie trvania zmluvy 48 mesiacov
412/2008 Advoktska kancelria Valak&Partners, s.r.o.. Ul.29.augusta, Bratislava Poskytovanie prostrednctvom advoktov, koncipientov a pracovnkov ur?ench poskytovate?om prvnu a konzulta?n pomoc vrtane zastupovania objednvate?a pred sdmi a ostatnmi ttnymi orgnmi 75000 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 12.05.2008 12.05.2013 platba mesa?ne, trvanie 60 mesiacov
414/2008 ACCOR Services , s.r.o., Karadi?ova 8, Bratislava poskytovanie stravovacch sluieb formou stravnch poukok Ticket Restaurant 0 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 10.06.2008 09.06.2013 platba za cel obdobie zmluvy v trvan 5 rokov
421/2008 iMAKE-Miroslav Prlepok, Prievozsk 1, Bratislava pecifick spoluprca informatik pri sprve, drbe a rozvoji po?ta?ovej siete, klientskej podpory objednvate?a v kancelrskych i ambulantnch priestoroch objednvate?a 29900 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 30.06.2008 31.12.2010 platba mesa?ne , trvanie 28 mesiacov
427/2008 ?SOB Pois?ov?a a.s., Vajnorsk 100/B, Bratislava Havarijn poistenie motorovch vozidiel Fiat Ducato, Citroen Berlingo, Octavia Combi 8300 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 13.11.2008 12.11.2013 platba ro?ne, trvanie 5 rokov
433/2008 Softprogres, s.r.o. E.Bellua 4, Pie?any licencia programov WinAmbulancia,WinOddelenie,Nsp Pois?ov?a, Hospital a Central ich aktualizcia a aktualiza?n poplatok 11850 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 01.12.2008 01.12.2011 platba mesa?ne
428/2008 Allianz-Slovensk pois?ov?a, Dostojevskho rad 4, Bratislava Havarijn poistenie motorovho vozidla VW Transporter Kombi 0 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 08.12.2008 07.12.2013
429/2008 Allianz-Slovensk pois?ov?a, Dostojevskho rad 4, Bratislava povinn zmluvn poistenie motorovho vozidla VW Transporter Kombi 0 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 08.12.2008 07.12.2011
430/2008 AXA pois?ov?a a.s.Laurinsk 18, Bratislava povinn zmluvn poistenie motorovho vozidla Citroen Berlingo 250 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 15.12.2008 14.12.2011 platba ro?ne, tvanie 3 roky
431/2008 AXA pois?ov?a a.s.Laurinsk 18, Bratislava povinn zmluvn poistenie motorovho vozidla Fiat Ducato 390 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 15.12.2008 14.12.2011 platba ro?ne, trvanie 3 roky
432/2008 AXA pois?ov?a a.s.Laurinsk 18, Bratislava povinn zmluvn poistenie motorovho vozidla koda Octavia 470 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 15.12.2008 14.12.2011 platba ro?ne, tvanie 3 roky
434/2008 QBE Insurance(Europe)Limited, trov 27, Koice Poistenie hmotnho a nehmotnho majetku CPLDZ 5930 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 22.12.2008 21.12.2013 platba ro?ne , trvanie 5 rokov
435/2008 Regulaterm s.r.o., Landauova 1, Bratislava Vykonvanie odbornch prehliadok a servisnej ?innosti ( prehliadka kotlov, kontrola prevdzkovch stavov, teplota, tlak, chod ?erpadiel. Kontrola zabezpe?ovacch prvkov) na vyhradench technickch zariadeniach v objekte plynovej kotolne 10030 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 01.01.2009 31.12.2013 platba mesa?ne, trvanie zmluvy 5 rokov
436/2008 Ing Anna Pribylincov, ?ubovnianska 2, Bratislava Realizovanie potrebnch ?innost a vyhotovenie dokumentov svisiacich s obstarvanm zkaziek pod?a potrieb a poiadaviek objednvate?a a to v slade s prvnym reimom platnho zkona ?.25/2006 Z.z. o verejnom obstarvan 0 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 27.02.2009 26.02.2013 neshlas so zverejnenm zmluvy
441/2009 Dial Telecom, a.s. Plynrensk 7/A, Bratislava zmluva o pripojen na poskytovanie verejnej elektronickej komunika?nej sluby prenosu dt technolgiou ADSL 0 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost,Hrani?n 2, Bratislava 07.07.2009 06.07.2014
440/2009 Rbert Ladeck -Firecontrol, ge. Golina 11, Trnava Zabezpe?ovanie plnenia povinnost CPLDZ Bratislava vyplvajcich zo zkona NRSR ?.314/2001 Z.z. a o ochrane pred poiarmi v znen neskorch predpisov a vyhlky MVSR ?.121/2002 7820 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 30.07.2009 29.07.2014 platba mesa?ne, trvanie zmluvy 5 rokov
447/2008 Vincent Hojstri? , Muktov 10, 821 01 Bratislava Dodvanie stolovej vody do ochladzova?a 400 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 29.12.2009 28.12.2014 platba za cel obdobie zmluvy v trvan 5 rokov
450/2010 EURO CERT s.r.o., Zmock 30, Bratislava Vykonanie kontroly a dozor pri zaveden systmu manarstva kvality s poiadavkami normy STN EN ISO 9001:2001 3600 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 03.02.2010 31.03.2012 platba za cel obdobie, doba trvania zmluvy 3 roky

Stránky: 1
Späť na výber tabuľky