Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na plnenie zmluvy / dodatkov vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
441/2009 Dial Telecom, a.s. Plynrensk 7/A, Bratislava zmluva o pripojen na poskytovanie verejnej elektronickej komunika?nej sluby prenosu dt technolgiou ADSL 0 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost,Hrani?n 2, Bratislava 07.07.2009 06.07.2014

Späť na zoznam