Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na plnenie zmluvy / dodatkov vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
433/2008 Softprogres, s.r.o. E.Bellua 4, Pie?any licencia programov WinAmbulancia,WinOddelenie,Nsp Pois?ov?a, Hospital a Central ich aktualizcia a aktualiza?n poplatok 11850 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 01.12.2008 01.12.2011 platba mesa?ne

Späť na zoznam