Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na plnenie zmluvy / dodatkov vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
411/2008 Ing. ?ubica Cskov, Pavlovi?ova 6, Bratislava Spracovvanie finan?nho ?tovnctva pod?a potrieb a poiadaviek objednvate?a v plnom rozsahu 66400 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost,Hrani?n 2, Bratisla 24.04.2008 24.04.2012 platba za cel obdobie trvania zmluvy 48 mesiacov

Späť na zoznam